Podstawowe informacje

Wnioski i załączniki (2 pliki)

Podstawa prawna:

Rozdział 2a ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1598).

Podstawowe informacje:

 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego może złożyć osoba posiadająca Kartę Polaka, która po dniu 01.01.2017r. złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania tej Karty i od daty złożenia wniosku o pobyt stały nie upłynął okres 3 miesięcy.
 • Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • Świadczenie pieniężne przysługuje:
  – wnioskodawcy – osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego i spełnia warunki do jego przyznania,
  – małżonkowi, który przebywa z wnioskodawcą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  – małoletnim dzieciom pozostającym pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, przebywającym z nim lub z nimi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobie, która:
  – została objęta tym świadczeniem jako członek rodziny wnioskodawcy, a następnie złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
  – złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przed dniem 01.01.2017 r.
 • Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje w okresach miesięcznych starosta wskazany przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego. W przypadku zmiany miejsca pobytu przez wnioskodawcę lub członków rodziny na inne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje starosta wskazany przez wojewodę w decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

Wysokość świadczenia:

Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy i ustala się w kwocie następującej:

 • w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka;
 • w okresie od 4. do 9. miesiąca – odpowiednio 60% kwot określonych w pkt 1.

 

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

1. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego nie obejmuje członków najbliższej rodziny, cudzoziemiec składa:

 • Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego; wniosek wypełnia się w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami;
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wszystkich zapisanych stron dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Karty Polaka wnioskodawcy;
 • Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego;
 • dowód opłaty skarbowej 10,- zł

2. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego obejmuje cudzoziemca oraz członków najbliższej rodziny przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskodawcą, tj. współmałżonka lub małoletnie dzieci pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, należy złożyć:

 •  Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego; wniosek wypełnia się w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami;
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wszystkich zapisanych stron dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz każdego członka najbliższej rodziny objętego wnioskiem (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Karty Polaka wnioskodawcy i członków jego rodziny – jeśli je posiadają;
 • Aktualne odpisy aktów stanu cywilnego członków najbliższej rodziny określające stopień pokrewieństwa lub wskazujące na zawarcie związku małżeńskiego z wnioskodawcą, tj. akt małżeństwa, akty urodzenia;
 • Dokumenty potwierdzające zamieszkanie wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego;
 • Dokumenty potwierdzające zamieszkanie członków najbliższej rodziny razem z wnioskodawcą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenia ze szkoły/przedszkola/żłobka, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego;
 • dowód opłaty skarbowej 10,- zł

Uwaga: Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedkładać wraz z ich tłumaczeniami dokonanymi przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka wynosi 10,- zł i należy ją wpłacić na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
(tytułem: wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego – imię i nazwisko wnioskodawcy)

Potwierdzenie (dowód) uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Czy i gdzie można się odwołać od decyzji:

1. Zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji, odwołanie można wnieść do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art.127 § 1 i 2 oraz art.129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Formularz wniosku do pobrania:

KONTAKT

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Spraw Obywatelskich i Paszportów

ul. Konarskiego 1-3
85-950 Bydgoszcz

Pokój 202, II piętro w budynku C urzędu

Telefon: 52 34 97 233
e-mail: nwiankowska@bydgoszcz.uw.gov.pl lub mjasiecka@bydgoszcz.uw.gov.pl

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.