Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal informacyjny dla cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.


Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-04.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W górnej części strony znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności” i „Wersja kontrastowa”.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt [ informacja@bydgoszcz.uw.gov.pl]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [ 5 2 3 4 9 7 6 5 5]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne dane kontaktowe do Kujawsko – Pomorskiego Urządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/dane-kontaktowe2

Dostępność architektoniczna

Dostępność budynków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Informacje ogólne:

  1. Punkt Obsługi Klienta Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znajduje się w budynku B, przy ul. Konarskiego 1-3, parter, pokój nr 4.
  2. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w okolicy wszystkich budynków użytkowanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki (zarówno w Bydgoszczy jak i w delegaturach – w Toruniu i we Włocławku).
  3. Prawo wstępu z psem asystującym możliwe jest na teren każdej z nieruchomości użytkowanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.
  4. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego możliwa jest online poprzez stronę internetową lub w Punkcie Obsługi Klienta.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy znajduje się w trzech budynkach zlokalizowanych w Bydgoszczy oraz w delegaturach: w Toruniu i we Włocławku.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, budynek A

Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W sali konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981 zainstalowano pętlę indukcyjną. Wejście do sali z poziomu chodnika. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca wybudowania w budynku A windy oraz skomunikowania foyer z salą konferencyjną (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych). W informacji (parter) w najbliższym czasie zamontowana zostanie pętla indukcyjna stanowiskowa.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Utrudniona dla osób niepełnosprawnych jest komunikacja między budynkami A i B połączonymi korytarzem. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca rozwiązania tego problemu.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, budynek B

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest podjazd oraz automatyczne drzwi wejściowe. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze usytuowany jest Punkt Obsługi Klienta, gdzie dostęp jest z poziomu korytarza. Można tam skorzystać online z pomocy tłumacza języka migowego. Część wind wyposażona jest w guziki z alfabetem Braille’a. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Budynek B połączony jest z budynkiem C

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, budynek C

Budynek jest częściowo dostępny dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez windę z budynku B. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń

Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Z tego powodu obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nie ma windy. W związku z tym osoby niepełnosprawne obsługiwane są na parterze. Na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.