Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom

Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom:

1. Polski dokument podróży dla cudzoziemca
2. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca
3. Polski dokument tożsamości cudzoziemca

Sposób składania wniosku

Wniosek składa cudzoziemiec do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Miejsce składania wniosku

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE
Przyjmowanie wniosków: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, budynek B, III piętro, pokój 33
lub
za pośrednictwem poczty na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Do wniosku dołącz opłatę na konto:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

 

  • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 350 złotych;
  • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 100 złotych;
  • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 100 złotych.

Ulga w opłacie skarbowej 50 % za wydanie lub wymianę ww. dokumentów cudzoziemcom:
1. którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
2. których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP,
3. małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.

Dokumentami wymaganymi do uzyskania ulgi w opłacie za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca są:
1. zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
2. zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;
3. odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.

Warunki, które należy spełnić

Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi, który utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemcowi udzielono:

  •  zezwolenia na pobyt stały,
  •  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • ochrony uzupełniającej,
  • zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Oznacza to, że o polski dokument podróży dla cudzoziemca może starać się cudzoziemiec, który spełnia łącznie dwa warunki, tj.:

1. posiada jedno z wymienionych powyżej zezwoleń pobytowych (w tym przypadku są to zezwolenia na pobyt na czas nieoznaczony) oraz
2. utracił swój dokument podróży (np. paszport) i nie ma możliwości otrzymania nowego.

Wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca nie zwalnia z obowiązku podjęcia działań zmierzających do uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia.

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca może być wydany cudzoziemcowi, który nie posiada dokumentu podróży i nie jest możliwe otrzymanie przez niego nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemiec zamierza opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został zobowiązany do opuszczenia tego terytorium. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca uprawnia tylko i wyłącznie do wyjazdu z terytorium Polski. W przypadku konieczności powrotu cudzoziemiec powinien ubiegać się o dokument podróży kraju pochodzenia lub ewentualnie o tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca u konsula Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z miejscem pobytu.

Polski dokument tożsamości cudzoziemca może być wydany:
1. małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywającemu na tym terytorium bez opieki rodziców, jeżeli nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka;
2. cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiada żadnego obywatelstwa, jeżeli przemawia za tym interes Rzeczypospolitej Polskiej;
3. osobie posiadającej zaświadczenie o tym, ze jest ofiarą handlu ludźmi.

Ważne!
1. Polski dokument tożsamości cudzoziemca, w okresie swojej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lecz nie potwierdza jego obywatelstwa;
2. Polski dokument tożsamości cudzoziemca nie uprawnia do przekroczenia granicy;
3. Posiadanie przez cudzoziemca tego dokumentu nie zwalnia go z obowiązku uzyskania wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – oznacza to, że polski dokument tożsamości nie legalizuje pobytu na terytorium RP

Ważność wydawanych dokumentów:

  • polski dokument podróży dla cudzoziemca – 1 rok;
  • tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca – do 7 dni;
  • polski dokument tożsamości cudzoziemca – 1 rok.

Niezbędne dokumenty:
W celu wydania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca należy złożyć:
1. wypełniony wniosek,
2. dwie aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osobę patrzącą na wprost trwale złączone z wnioskiem przez naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym (fotografia powinna przedstawiać osobę patrzącą na wprost, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary   z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby);
3. dokument potwierdzający tożsamość (cudzoziemiec zwolniony jest z obowiązku przedłożenia ważnego dokumentu podróży lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy posiada zaświadczenie, że jest ofiarą handlu ludźmi i z uwagi na szczególne okoliczności nieposiadania takiego dokumentu i braku możliwości jego uzyskania);
4. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku (np. dokumenty potwierdzające brak możliwości uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia, dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca, decyzja w sprawie udzielenia ochrony uzupełniającej na terytorium Polski lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych);
5. potwierdzanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
6. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku wnioskowania o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca z wpisem małoletnich dzieci lub osób podlegających takiemu wpisowi, dodatkowo należy złożyć:
1. wniosek wypełniony jedynie w części A i C (dla każdej z osób podlegającej wpisowi);
2. aktualna fotografia osoby, której dane mają być zamieszczone w dokumencie (wymogi co do zdjęcia jak wyżej);
3. dokument potwierdzający tożsamość dziecka;
4. dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z osobą wnioskującą.

Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca następuje w przypadku:
1. zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie;
2. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu;
3. utraty dokumentu;
4. uszkodzenia dokumentu.

Wniosek o wymianę dokumentu należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do ich wymiany.

PAMIĘTAJ! Przy zmianie miejsca pobytu (zamieszkania) lub adresu do korespondencji każdorazowo informuj wojewodę.
Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.