Informacje ogólne

Kto załatwia sprawę

Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

Gdzie można składać wnioski

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP składa się w Kancelarii Ogólnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
w pokoju nr 4, na parterze, w budynku B przy ul. Konarskiego 1-3.

Pracodawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na obszarze dawnego województwa toruńskiego, mogą składać wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium RP w Delegaturze Urzędu w Toruniu przy ulicy Moniuszki 15-21, pokój 26. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem 56 611-51-44.

Pracodawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na obszarze dawnego województwa włocławskiego, mogą składać wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP w Delegaturze Urzędu we Włocławku przy ul. Brzeskiej 8, pokój 11. Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr 54 231-42-53 lub 54 231-45-17.

Kontakt

Dyżur telefoniczny dla pracodawców zainteresowanych uzyskaniem informacji dot. zezwolenia na pracę cudzoziemca odbywa się w każdą środę, w godzinach 9-13, pod nr tel. 52 349 72 82
email: zezwoleniepraca@bydgoszcz.uw.gov.pl

Opłaty

Opłata za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP wynosi:

  • 50 zł – jeżeli okres ważności zezwolenia będzie wynosił nie więcej niż 3 miesiące;
  • 100 zł – jeżeli okres ważności zezwolenia będzie wynosił ponad 3 miesiące;
  • 200 zł – jeżeli pracodawca ubiega się o wydanie zezwolenia na pracę typu D (realizacja usługi eksportowej);

Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca wynosi połowę kwoty poprzedniego zezwolenia na pracę.

Stosowną kwotę należy wpłacić na konto:

Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
NBP O/O Bydgoszcz

nr rachunku: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

Warto wiedzieć

1. W postępowaniu o wydanie, przedłużenie lub uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca stroną postępowania jest wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

2. Zezwolenie na pracę wydawane jest dla konkretnego cudzoziemca, określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca, stanowisko, rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz okres ważności.

3. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest zobowiązany niezwłocznie poinformować w formie pisemnej wojewodę o:

  • powierzeniu cudzoziemcowi na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie pracy o  innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę,
  • zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy i formy prawnej działania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca, a także przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę,
  • przejściu zakłady pracy lub jego części na innego pracodawcę,
  • zmianie osoby reprezentującej pracodawcę zagranicznego,
  • niepodjęciu przez cudzoziemca wykonywania pracy w okresie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ważności zezwolenia na pracę lub zakończeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę,
  • przerwaniu przez cudzoziemca pracy, w uzgodnieniu z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, na okres przekraczający 3 miesiące,
  • zezwolenie na pracę może zachować ważność, jeżeli przyczyna opóźnienia zatrudnienia lub przerwy w wykonywaniu pracy są uzasadnione, a podmiot niezwłocznie powiadomił w formie pisemnej o tych sytuacjach wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę.
Ważne

Należy poinformować za pomocą formularza informacyjnego, który można znaleźć na naszej stronie w zakładce formularze do pobrania.

Prosimy w przypadku informacji o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca lub zakończeniu pracy z jakiegokolwiek powodu dołączyć kopię zezwolenia na pracę, na podstawie którego dany cudzoziemiec wykonywał pracę u konkretnego pracodawcy.

4. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego obowiązuje z dniem 7 czerwca 2019 r. Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę, które przedstawia wykaz zawodów i rodzajów prac, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę typu A dla cudzoziemca nie wymaga informacji starosty, którą wydaje Powiatowy Urząd Pracy w miejscu, w którym będzie wykonywana praca. Lista zawodów prezentuje się następująco:

L.p.

Nazwa zawodu

Kod zawodu

1.

Blacharz budowlany

721302

2.

Brukarz

711205

3.

Cukiernik

751201

4.

Fryzjer

514101

5.

Hydraulik

712601

6.

Kierowca ciągnika siodłowego

833202

7.

Kowal

722101

8.

Kowal wyrobów zdobniczych

722102

9.

Kucharz

512001

10.

Mechanik pojazdów samochodowych

723103

11.

Monter konstrukcji budowlanych

711102

12.

Monter konstrukcji stalowych

721404

13.

Monter rusztowań

711903

14.

Monter stolarki budowlanej

712906

15.

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

814209

16.

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

722308

17.

Operator urządzeń do przetwórstwa drobiu

816026

18.

Operator wtryskarki

814208

19.

Patroszacz ryb

932904

20.

Piekarz

751204

21.

Rozbieracz – wykrawacz

751104

22.

Rzeźnik – wędliniarz

751105

23.

Spedytor

333105

24.

Stolarz

752205

25.

Szwaczka maszynowa

815301

26.

Tokarz – frezer obrabiarek sterowanych numerycznie

722313

27.

Tapicer

753402

5. Na terenie całego kraju obowiązuje z dniem 28 czerwca 2018 r. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez wymaganej informacji starosty, którą wydaje Powiatowy Urząd Pracy w miejscu, w którym będzie wykonywana praca. Lista zawodów prezentuje się następująco:

Symbol cyfrowy
cyfrowy
w klasyfikacji
zawodów
i specjalności
Nazwa zawodu i specjalności albo grupy elementarnej
2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
214912 Inżynier technologii betonów
214916 Inżynier technologii szkła
2151 Inżynierowie elektrycy
2212 Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
2222 Pielęgniarki z tytułem specjalisty
2511 Analitycy systemów komputerowych
2512 Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
2513 Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
2514 Programiści aplikacji
2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
2521 Projektanci i administratorzy baz danych
2522 Administratorzy systemów komputerowych
2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych
2529 Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
3112 Technicy budownictwa
3113 Technicy elektrycy
3114 Technicy elektronicy i pokrewni
341201 Asystent osoby niepełnosprawnej
341202 Opiekun osoby starszej
341203 Opiekun w domu pomocy społecznej
7112 Murarze i pokrewni
7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
7115 Cieśle i stolarze budowlani
7116 Robotnicy budowy dróg
7121 Dekarze
7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
7123 Tynkarze i pokrewni
7124 Monterzy izolacji
7131 Malarze budowlani i pokrewni
7212 Spawacze i pokrewni
7222 Ślusarze i pokrewni
7411 Elektrycy budowlani i pokrewni
833101 Kierowca autobusu
8332 Kierowcy samochodów ciężarowych
8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.