Wydanie i wymiana karty pobytu

Wnioski i załączniki (1 plik)

Kartę pobytu cudzoziemca wymienia się w przypadku:

1. Zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu;

2. Zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;

3. Utraty;

4. Uszkodzenia;

5. Przejęcia przez RP odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją;

6. Przejęcia przez inne państwo członkowskie UE odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wyjątek: w przypadku cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy jest zobowiązany złożyć osobiście wniosek o wydanie karty pobytu.

Sposób składania wniosku:

Wniosek o wymianę karty pobytu cudzoziemiec składa osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany.

Przy składaniu wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie złożył odcisków linii papilarnych odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie wymiany karty pobytu.

Gdzie można składać wnioski:

Wnioski o wydanie / wymianę karty pobytu cudzoziemca składa się w Kancelarii Ogólnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w pokoju nr 4, na parterze, budynek B, przy ul. Konarskiego 1-3 lub w Oddziale Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, na III piętrze
po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji internetowej

Niezbędne dokumenty:

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku.

2. Dwie aktualne fotografie spełniające następujące wymagania:

  •  nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
Ważne:

Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest
w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

4. Aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące lub pobyt stały.

5. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.

Opłaty:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
numer rachunku : 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

Wydanie lub wymiana karty pobytu (w tym karty pobytu wydawanej z urzędu bezpośrednio po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej) – 100 złotych;

opłaty za wymianę dokumentu w przypadku zawinionej przez cudzoziemca jego utraty lub zawinionego jego zniszczenia:

w przypadku karty pobytu – 200 złotych;

opłaty za wymianę dokumentu w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca jego utraty lub kolejnego zawinionego jego zniszczenia:

w przypadku karty pobytu – 300 złotych;

Ulga w opłacie skarbowej 50 % za wydanie lub wymianę karty pobytu przysługuje cudzoziemcom kiedy:

1. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

2. cel pobytu związany jest z nauką w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP,

3. małoletni, który w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończył 16 lat.

Dokumentami wymaganymi do uzyskania ulgi w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu są:

1.zaświadczenie o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

2.zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;

3.odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania należy przedstawić dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego

Ważne:

W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu cudzoziemiec w terminie 3 dni od dnia jego utraty lub uszkodzenia, cudzoziemiec ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie urząd, który wydał dokument. Cudzoziemcowi, który zawiadomił o utracie lub uszkodzeniu dokumentu, wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania cudzoziemcowi kolejnego dokumentu, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.