Zezwolenie na pracę typ B

Dotyczy sytuacji, gdy cudzoziemiec w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie spółki kapitałowej (sp. z o.o. oraz spółka akcyjna) lub w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, przebywa na terytorium RP przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy:

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP;
  2. informacja o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
  3. umowa spółki w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy jest spółka cywilna albo dokument urzędowy potwierdzający zawiązanie spółki gdy podmiotem powierzającym pracę jest spółka akcyjna;
  4. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania należy dołączyć kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
  5. kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz informację o stanie zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku;
  6. kopia dowodu wpłaty;
  7. oświadczenie o niekaralności
Ważne :

Jeżeli pkt. 5 nie jest możliwy do spełnienia z uzasadnionego powodu, należy dostarczyć informację o posiadanych środkach lub prowadzeniu działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w w/w punkcie, dotyczących uzyskanego przez podmiot dochodu oraz wymaganego stanu zatrudnienia;

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.