Nadanie obywatelstwa polskiego

Kto może złożyć wniosek

Wniosek mogą składać cudzoziemcy, którzy chcą ubiegać się o nabycie obywatelstwa polskiego w drodze nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdzie złożyć wniosek?

Oddział Spraw Obywatelskich i Paszportów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Budynek C, II p. pok. nr 202
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 231
Przyjmowanie wniosków:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-13; wtorek: 8.00-14.00

Opłaty

Brak opłaty.

Termin załatwienia sprawy

W sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie ma zatem określonego terminu załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy

Nie podlega procedurze odwoławczej.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 1. wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowo określonym,
 2. zdjęcie biometryczne, czyli aktualna fotografia cudzoziemca, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy,
 3. poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
 4. kserokopia karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub członka jego rodziny albo dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE),
 5. kserokopia zezwolenia na czasowy lub stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 6. oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,
 7. oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny, np.  aktualny odpis aktu małżeństwa, aktu zgonu współmałżonka,
 8. poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (paszport, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
 9. dokumenty potwierdzające źródła utrzymania cudzoziemca,
 10. dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe (np. stopnie i tytuły naukowe lub zawodowe, prace twórcze, publicystyka, nagrody, etc.) oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną,
 11. kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie w Polsce i za granicą,
 12. posiadane dokumenty rodziców i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie,
 13. w przypadku posiadania obywatelstwa polskiego w przeszłości, dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego,
 14. dodatkowe dokumenty, które chce załączyć wnioskodawca np. listy polecające, referencje, opinia pracodawcy etc.,
 15. życiorys.

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo załącza:

 • fotografię małoletniego objętego wnioskiem spełniającą wymogi zdjęcia biometrycznego (jak wyżej),
 • kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo/-a małoletniego cudzoziemca (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
 • kserokopię karty pobytu małoletniego,
 • kserokopię decyzji zezwalającej małoletniemu na pobyt w Polsce,
 • oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu zupełnego aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody  na nadanie małoletniemu obywatela polskiego  przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez właściwego miejscowo wojewodę – jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula – od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację,
 • oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę – jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula – od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.  W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację.

Odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego składasz w oryginale, zaś pozostałe dokumenty w postaci uwierzytelnionych kopii. Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz (tj. notariusz w rozumieniu polskich przepisów o notariacie), polski konsul poza granicami RP lub bezpłatnie pracownik Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji w chwili składania wniosku (w takim przypadku przedstawiasz sporządzoną we własnym zakresie kserokopię i okazujesz oryginał dokumentu do wglądu). Jeżeli działasz za pośrednictwem polskiego adwokata, polskiego radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego, to również taki pełnomocnik może uwierzytelnić kopie dokumentów.

Wnioski i załączniki (1 plik)

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.