Pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały

Sposób składania wniosku:

Wniosek składa się osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W imieniu małoletniego cudzoziemca wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych (nie dotyczy dzieci do lat 6)

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – zostaniesz wezwany/a
do osobistego stawiennictwa (gdy wniosek dotyczy dziecka – małoletni i rodzic – gdy dziecko ma poniżej 6 lat nie musi przychodzić do Urzędu) w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Miejsce składania wniosku:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE
Przyjmowanie wniosków: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, budynek B, III piętro, pokój 33.

W celu złożenia wniosku zarejestruj wizytę online:

Zarejestruj wizytę

Do wniosku dołącz:

Opłatę: opłata skarbowa 640 zł
Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku bankowego:
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

oraz niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (wszystkie rubryki) podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem – literami łacińskimi;
 2. 4 aktualne fotografie „biometryczne” – nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii. Fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 3. Kserokopia ważnego paszportu, wszystkich zapisanych stron (oryginał do wglądu w urzędzie)
 4. Dokument potwierdzający legalny pobyt w dniu złożenia wniosku (wiza, karta pobytu – oryginał do wglądu w urzędzie)

Uwaga: Brak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

* W przypadku gdy zbliża się koniec twojego pobytu i brak jest możliwości zarejestrowania wizyty online, nie czekaj! Złóż wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu lub prześlij pocztą.

Ponadto dołącz (możesz też uzupełnić w trakcie postępowania) dokumenty:

1. W przypadku dziecka cudzoziemca, jeżeli jeden z rodziców posiada zezwolenie na pobyt stały / rezydenta długoterminowego UE – a małoletni urodził się po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo urodził się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej:

 •  akt urodzenia małoletniego,
 • kopię decyzji na pobyt stały / rezydenta długoterminowego lub kopię karty pobytu przedstawiciela ustawowego

2. W przypadku dziecka cudzoziemca, jeżeli jeden z rodziców posiada obywatelstwo polskie:

 •  akt urodzenia małoletniego,
 • kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie rodzica;

3. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim:

 • akt małżeństwa wydany przez USC nie wcześniej niż 2 m-ce przed dniem złożenia wniosku;
 • kopię dowodu osobistego lub paszportu współmałżonka

4. W przypadku posiadania jednej z form ochrony w Polsce:

 • decyzje lub dokumenty stwierdzające posiadania statusu ochrony na terytorium RP;

5. W przypadku, gdy cudzoziemiec jest osobą o polskim pochodzeniu:

 • potwierdzenie posiadania przez jednego z rodziców lub dziadków lub 2 pradziadków
  narodowości polskiej,
 • potwierdzenie związku z polskością,
 • dokumenty potwierdzające zamiar osiedlenia się w Polsce np. umowa najmu, zaświadczenie o nauce, umowa o pracę / zlecenie, itp.;

6. W przypadku, gdy cudzoziemiec posiada Kartę Polaka:

 •  ważną Kartę Polaka,
 • dokumenty potwierdzające zamiar osiedlenia się w Polsce np. umowa najmu, zaświadczenie o nauce, umowa o pracę / zlecenie, itp.;

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania – otrzymasz wezwanie do dostarczenia innych dokumentów.

Dokumenty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika tut. Urzędu lub notariusza lub radcę prawnego – jeśli jest Twoim pełnomocnikiem.

Po otrzymaniu decyzji zezwalającej na pobyt stały dołącz:

 •  opłatę za wydanie karty pobytu 100 zł – w przypadku dzieci do lat 16 – 50 zł

Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, nr rachunku bankowego: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

 •  zaświadczenie o zameldowaniu.

PAMIĘTAJ! Przy zmianie miejsca pobytu (zamieszkania) lub adresu do korespondencji każdorazowo informuj wojewodę.

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie stanowią źródła prawa. Mają jedynie charakter ogólny i instrukcyjny.

 

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.