Przyznanie/przedłużenie/duplikat karty Polaka

I WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY POLAKA

W celu umówienia się na osobiste złożenie wniosku o przyznanie Karty Polaka obywatelowi Ukrainy, Białorusi, Rosji lub osobie posiadających w tym państwie status bezpaństwowca należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy:
kartapolaka@bydgoszcz.uw.gov.pl

Informacja o terminie wizyty zostanie przesłana na adres e-mail nie później niż na 7 dni przed wyznaczoną datą wizyty.
Czas oczekiwania na odpowiedź zwrotną uzależniony jest od liczby nadesłanych zgłoszeń.
Nie ma możliwości zmiany danych zawartych w zgłoszeniu oraz ustalonego terminu wizyty.

Prosimy nie przesyłać kilkukrotnie zgłoszenia dla jednej osoby.

W zgłoszeniu należy podać wyłącznie następujące informacje:

1. Temat wiadomości e-mail:  Zapisy KP (nazwisko, imię, numer paszportu ). Przykładowy temat wiadomości: Zapisy KP (Zhukhovskyi Ivan BH123456)

2. Treść e-mail:
• Imię i nazwisko (pisownia zgodna z paszportem),
• Data urodzenia,
• Numer paszportu,
• Numer telefonu.

UWAGA:
• zgłoszenia bez właściwego tematu e-mail, zawierające niekompletne dane lub dane inne niż wskazane powyżej nie będą uwzględnianie.

W pojedynczej wiadomości email można zgłosić kilka osób (członków najbliższej rodziny – mąż, żona, dzieci)

Uwaga: W treści takiego głoszenia należy podać dane wszystkich zgłoszonych osób (imiona i nazwiska – pisownia zgodnie z paszportem, data urodzenia, numer paszportu).

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, składa się wraz z ich tłumaczeniami na język polski, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego.
– wniosek o przyznanie Karty Polaka wypełniony w języku polskim – wniosek powinien być wypełniony starannie (czytelnie),
– aktualna fotografia, wyraźna o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
– oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi,
– oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków cudzoziemca było narodowości polskiej,
– w przypadku działalności w organizacjach polskich i polonijnych – zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w okresie ostatnich 3 lat.

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego można do wniosku dołączyć:
– certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
– świadectwa ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

W przypadku małoletnich do wniosku należy dołączyć:
– oryginał i kserokopię aktu urodzenia małoletniego,
– dokumenty tożsamości obojga rodziców lub opiekunów prawnych wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi, miejscem urodzenia i miejscem zamieszkania,
– oryginał Karty Polaka jednego lub obojga rodziców wraz z kserokopią,
– w przypadku, gdy jednemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego taki stan prawny.

Wymagana jest obecność obojga rodziców – w przypadku obecności tylko jednego rodzica podczas składania wniosku o przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku wymagane jest przedłożenie:

•  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku, złożonego przed właściwym Konsulem RP przez rodzica, który nie może przyjechać na wizytę, oraz
•  oryginału lub uwierzytelnionej kopii paszportu (3 stron – z danymi osobowymi, miejscem urodzenia oraz miejscem zamieszkania) rodzica, który nie może przyjechać na wizytę.

W przypadku uwierzytelnienia kopii paszportu nieobecnego rodzica i złożenia przez niego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku przed notariuszem poza granicami RP– dokumenty muszą być opatrzone klauzulą apostille.

Termin ważności przyznanej Karty Polaka:
1) 10 lat od dnia jej przyznania
lub
2) na czas nieoznaczony– w przypadku karty przyznanej osobie, która ukończyła 65 lat
3) 10 lat od dnia jej przyznania, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upływa rok od dnia uzyskania przez niego pełnoletności – w przypadku karty przyznanej osobie małoletniej

Termin rozparzenie rozpatrzenia wniosku:
2 miesiące

Odwołanie
Od decyzji wojewody w terminie 30 dni od dnia doręczenia przysługuje odwołanie do Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję.

II PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY POLAKA LUB WYMIANA KARTY ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ DANYCH


W celu umówienia się na osobiste złożenie wniosku o przedłużenie Karty Polaka obywatelowi Ukrainy, Białorusi, Rosji lub osobie posiadających w tym państwie status bezpaństwowca należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy:
kartapolaka@bydgoszcz.uw.gov.pl

Informacja o terminie wizyty zostanie przesłana na adres e-mail nie później niż na 7 dni przed wyznaczoną datą wizyty.
Czas oczekiwania na odpowiedź zwrotną uzależniony jest od liczby nadesłanych zgłoszeń.
Nie ma możliwości zmiany danych zawartych w zgłoszeniu oraz ustalonego terminu wizyty.

Prosimy nie przesyłać kilkukrotnie zgłoszenia dla jednej osoby.

W zgłoszeniu należy podać wyłącznie następujące informacje:
1. Temat wiadomości e-mail:  Zapisy KP DUPLIKAT (nazwisko, imię, numer paszportu ). Przykładowy temat wiadomości: Zapisy KP DUPLIKAT (Zhukhovskyi Ivan BH123456)
2. Treść e-mail:
• Imię i nazwisko (pisownia zgodna z paszportem),
• Data urodzenia,
• Numer paszportu,
• Numer dotychczasowej Karty Polaka,
• Numer telefonu.

UWAGA:
•  zgłoszenia bez właściwego tematu e-mail, zawierające niekompletne dane lub dane inne niż wskazane powyżej nie będą uwzględnianie.

W pojedynczej wiadomości email można zgłosić kilka osób (członków najbliższej rodziny – mąż, żona, dzieci)
Uwaga: W treści takiego głoszenia należy podać dane wszystkich zgłoszonych osób (imiona i nazwiska – pisownia zgodnie z paszportem, data urodzenia, numer paszportu).

Wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka należy złożyć najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka. Ważność dokumentu jest przedłużana na okres 10 lat.

Niezbędne dokumenty do przedłużenia ważności Karty Polaka:
– wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka wypełniony w języku polskim,
– aktualną fotografię (wyraźna o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami),
– oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi,
– oryginał i kserokopię Karty Polaka.

W przypadku małoletnich do wniosku należy również dołączyć :

– dokumenty tożsamości obojga rodziców lub opiekunów prawnych wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi, miejscem urodzenia i miejscem zamieszkania,
– w przypadku, gdy jednemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego taki stan prawny.

W przypadku zmiany danych należy złożyć:
– wniosek o zmianę danych posiadacza Karty Polaka wypełniony w języku polskim,
– aktualną fotografię (wyraźna o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami),
– oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi,
– oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość przed zmianą danych osobowych wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi,
– oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę danych osobowych (np.: akty stanu cywilnego, decyzja o zmianie nazwiska)
– oryginał i kserokopia Karty Polaka.

III ZAGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE KARTY POLAKA


W celu umówienia się na osobiste złożenie wniosku o wydanie duplikatu Karty Polaka obywatelowi Ukrainy, Białorusi, Rosji lub osobie posiadających w tym państwie status bezpaństwowca należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy:
kartapolaka@bydgoszcz.uw.gov.pl

Informacja o terminie wizyty zostanie przesłana na adres e-mail nie później niż na 7 dni przed wyznaczoną datą wizyty.

Czas oczekiwania na odpowiedź zwrotną uzależniony jest od liczby nadesłanych zgłoszeń.
Nie ma możliwości zmiany danych zawartych w zgłoszeniu oraz ustalonego terminu wizyty.

Prosimy nie przesyłać kilkukrotnie zgłoszenia dla jednej osoby.

W zgłoszeniu należy podać wyłącznie następujące informacje:
1. Temat wiadomości e-mail:  Zapisy KP DUPLIKAT (nazwisko, imię, numer paszportu ). Przykładowy temat wiadomości: Zapisy KP DUPLIKAT (Zhukhovskyi Ivan BH123456)
2. Treść e-mail:
• Imię i nazwisko (pisownia zgodna z paszportem),
• Data urodzenia,
• Numer paszportu,
• Numer dotychczasowej Karty Polaka,
• Numer telefonu.


UWAGA:
•    zgłoszenia bez właściwego tematu e-mail, zawierające niekompletne dane lub dane inne niż wskazane powyżej nie będą uwzględnianie.
W pojedynczej wiadomości email można zgłosić kilka osób (członków najbliższej rodziny – mąż, żona, dzieci)
Uwaga: W treści takiego głoszenia należy podać dane wszystkich zgłoszonych osób (imiona i nazwiska – pisownia zgodnie z paszportem, data urodzenia, numer paszportu).

Niezbędne dokumenty:
– wniosek o wydanie duplikatu Karty Polaka wypełniony w języku polskim,
– aktualna fotografia (wyraźna o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami),
– oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi,
– oryginał i kserokopia decyzji przyznającej Kartę Polaka.

Informacje w zakresie Kart Polaka udzielane są pod numerem telefonu 52 349 7443 w każdy poniedziałek w godzinach 11:00-13:00.

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie stanowią źródła prawa, mają jedynie charakter ogólny i instrukcyjny. Zagadnienia związane z przyznawaniem i przedłużaniem Kart Polaka reguluje ustawa dnia 19 lipca 2019 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz. 1598 tj.).

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.