Zezwolenie na pracę typ C

Dotyczy sytuacji, w której cudzoziemiec jest zatrudniony u pracodawcy zagranicznego oraz jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo gdy podmiot zagraniczny jest powiązany z podmiotem krajowym w postaci prezesa spółki lub wspólnego majątku.

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP;

2. dokument potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;

3. dokumenty potwierdzające powiązanie w postaci tego samego prezesa spółek lub wspólnego majątku spółki zagranicznej i krajowej;

4. dokument potwierdzający fakt zatrudnienia cudzoziemca w podmiocie zagranicznym (np. umowa o pracę sporządzona w dwóch językach)

5. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, należy dołączyć kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

6. oświadczenie podmiotu zagranicznego, które będzie wskazywać osobę upoważnioną do reprezentowania pracodawcy zagranicznego, przebywającą na terytorium RP;

7. kopia dowodu wpłaty.

8. oświadczenie o niekaralności

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.