Zezwolenie na pracę typ D

Dotyczy sytuacji, w której cudzoziemiec jest zatrudniony u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakład ani innej formy działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany do Polski w celu realizacji usługi o charakterze nagłym, nieplanowanym oraz tymczasowym i okazjonalnym (tzw. usługa eksportowa):

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP;

2. dokument potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;

3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, należy dołączyć kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

4. dokument potwierdzający fakt zatrudnienia cudzoziemca w podmiocie zagranicznym (np. umowa o pracę sporządzona w dwóch językach);

5. dokument, który będzie zawierał informacje dotyczące świadczonej usługi na terenie Polski, która ma miejsce lub będzie realizowana (co będzie przedmiotem, od kiedy, na jaki okres, wynagrodzenie itp.);

6. oświadczenie podmiotu zagranicznego, które będzie wskazywać osobę upoważnioną do reprezentowania pracodawcy zagranicznego, przebywającą na terytorium RP;

7. kopia dowodu wpłaty (200zł);

8. oświadczenie o niekaralności.

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.