Zezwolenie na pracę typ A

Dotyczy sytuacji, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. ważny dowód osobisty właściciela firmy;
 3. umowa spółki w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy jest spółka cywilna albo dokument urzędowy potwierdzający zawiązanie spółki, jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy jest spółka akcyjna;
 4. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania należy dołączyć kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 5. informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca, którego dotyczy wniosek dotycząca braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy wydaną przez Powiatowy Urząd Pracy;
 6. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, jeżeli informacja starosty była wymagana;
 7. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
 8. kopia dowodu wpłaty,  o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na której w tytule należy wpisać imię i nazwisko cudzoziemca za wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP;
 9. w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest agencja pracy tymczasowej, należy przedłożyć dokument sporządzony przez pracodawcę korzystającego z pracownika zatrudnionego w agencji pracy, potwierdzający uzgodnienie warunków w zakresie skierowania cudzoziemca do pracy (oświadczenie musi zawierać takie dane jak: dane osobowe cudzoziemca, rodzaj umowy, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie, stanowisko, miejsce wykonywania pracy, okres powierzenia pracy).
 10. oświadczenie o niekaralności
Ważne :
 •  informacja starosty ma ważność 180 dni
 • nie wszystkie zawody wymagają uzyskania informacji starosty (patrz „warto wiedzieć”)
Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.