FAQ

Po odebraniu decyzji zezwalającej na pobyt, należy udać się do Urzędu Miasta lub Gminy odpowiedniego dla miejsca swojego zamieszkania i zameldować się. Zaświadczenie o zameldowaniu należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego lub wysłać na adres: Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. Karta Pobytu powinna być gotowa do odbioru po około 3 tygodniach od złożenia zaświadczenia o zameldowaniu.

Sprawdzić czy karta pobytu jest już gotowa do odbioru można pisząc wiadomość email na adres kartapobytu@bydgoszcz.uw.gov.pl, bądź dzwoniąc na Infolinię pod numerem 52 349 7461

 

Nie, karta zostanie zamówiona nawet w sytuacji gdy do zaświadczenia o zameldowaniu nie będzie dołączone potwierdzenie zapłaty. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przedstawić przy odbiorze karty pobytu.

Certyfikat językowy można dołączyć także po wszczęciu postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydentna długoterminowego UE.

Obecnie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim nie ma możliwości sprawdzenia stanu sprawy on-line. Ze względu na ochronę danych osobowych nie mamy możliwości udzielenia szczegółowych informacji telefonicznie. Będziemy kontaktować się z Państwem pisemnie, na adres wskazany we wniosku – proszę pamiętać o informowaniu urzędu w razie zmiany adresu. Ponadto Wojewoda Kujawsko-Pomorski prowadzi infolinię w j. polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim pod numerem 52 349 7461 – zachęcamy do korzystania w przypadku pytań dotyczących procedury legalizacyjnej.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i złożysz wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – Wojewoda odmówi wszczęcia postępowania. W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy należy złożyć wniosek o pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej (nawet jeśli posiadasz udziały w spółce założonej na terytorium Polski i nie pełnisz w niej żadnej funkcji).

Przed wydaniem decyzji o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli zmieniły się okoliczności, w związku z którymi cudzoziemiec planuje pobyt w Polsce, może on złożyć pisemną prośbę o zmianę podstawy wydawanej decyzji. Wraz z prośbą należy załączyć dokumenty niezbędne do udzielenia zezwolenia. Katalog dokumentów, które należy złożyć w związku z określona okolicznością, znajduje się na stronie

Jeśli wykażesz, że Twoje pobyty poza Polską były związane z:

  • wykonywaniem obowiązków zawodowych dla polskiego pracodawcy (delegacje) lub towarzyszeniem małżonkowi lub rodzicowi w tych wyjazdach, lub
  • szczególną sytuacją osobistą wymagającą wyjazdu poza terytorium Polski, jeśli nie trwała dłużej niż 6 miesięcy np. leczenie za granicą, lub
  • odbyciem praktyk zawodowych, uczestniczeniem w zajęciach prowadzonych w toku studiów na polskiej uczelni, wówczas mimo przekroczenia okresu kiedy mogłeś przebywać poza Polską nie będzie to przeszkodą do udzielenia zezwolenia,
    – to ww. wyjazdy nie będą zaliczać się do przerwy w pobycie w Polsce.

Na podstawie karty pobytu wydanej w Polsce cudzoziemiec może podróżować po innych państwach strefy Schengen. Szczegółowych informacji odnośnie przekraczania granicy RP udzielić może Straż Graniczna, numer informacyjny Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej:  22 500 33 01.

Wizytę w Wydziale należy zarezerwować za pośrednictwem systemu rezerwacji wizyt. Wnioski – bez wcześniejszej rezerwacji można składać w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu lub za pośrednictwem poczty, wydłuża to jednak w znacznym stopniu czas oczekiwania na wszczęcie procedury.

Nie ma możliwości ,,przedłużenia” zezwolenia na pobyt czasowy. Należy złożyć wniosek o wydanie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy  lub wyjechać z Polski przed końcem ważności dotychczasowego.

Cudzoziemiec jest zobowiązany w ciągu 15 dni roboczych poinformować Wojewodę, który wydał zezwolenie, że ustała przyczyna udzielenia tego zezwolenia. Niezbędne jest oświadczenie w formie pisemnej, przekazane za pośrednictwem poczty lub osobiście. Jeśli cudzoziemiec chce dalej przebywać w Polsce na postawie zezwolenia na pobyt czasowy, powinien w ciągu 30 dni od zakończenia pracy złożyć kolejny wniosek o udzielenie zezwolenie na pobyt czasowy.
Natomiast cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt czasowy i pracę bez wskazanego konkretnego pracodawcy (np. jako absolwent polskiej uczelni) zmieniając pracodawcę, powinien w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia pracy poinformować o tym wojewodę , a w ciągu 30 dni złożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie u nowego pracodawcy. Dokumenty należy złożyć w formie pisemnej, za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu lub poczty.
W przypadku niedopełnienia ww. obowiązków wojewoda może wszcząć postępowania o cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy.

O zmianie adresu zamieszkania należy niezwłocznie powiadomić urząd w formie pisemnej, wysyłając list lub składając pismo na Kancelarii Ogólnej Urzędu. W wypadku zmiany danych na karcie pobytu, należy złożyć wniosek o jej wymianę, zgodnie z procedurą opisaną na naszej stronie.

Stempel w paszporcie można uzyskać po złożeniu najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu, kompletnego wniosku (tzn. pozbawionego braków formalnych) o udzielenie zezwolenia na pobyt. Oznacza to, że w wypadku wniosków złożonych m.in. za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu lub pocztą, kiedy nie były składane odciski palców i nie był okazywany paszport, uzyskanie stempla możliwe jest dopiero po uzupełnieniu tych braków zgodnie z wezwaniem. Stempel w paszporcie potwierdza legalność pobytu cudzoziemca w Polsce w czasie trwania procedury wydawania zezwolenia na pobyt, aż do wydania decyzji ostatecznej w sprawie. Stempel w paszporcie nie legalizuje pobytu w innych krajach strefy Schengen i nie uprawnia do przekraczania granic. Na jego podstawie cudzoziemiec może jedynie wyjechać do państwa pochodzenia.

Posiadacz Karty Polaka może przyjechać do Polski m.in. na podstawie wizy. W trakcie legalnego pobytu w Polsce może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały cudzoziemiec zobowiązany jest do zwrotu Karty Polaka. Posiadacze Kart Polaka mogą podjąć pracę w Polsce bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia.

Karta pobytu wydana przez inne państwo należące do strefy Schengen uprawnia Cię do pobytu w celu turystycznym na terenie innych państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Sama karta pobytu nie uprawnia Cię do podjęcia pracy.

Możesz pracować pod warunkiem, że byłeś uprawniony do pracy bezpośrednio przed złożeniem wniosku – to jest posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenie na pracę, a po złożeniu wniosku będziesz pracował na warunkach, które były wskazane w posiadanym zezwoleniu.

Jeśli przed złożeniem wniosku nie miałeś prawa do pracy w Polsce, to będziesz mógł pracować pod warunkiem, że uzyskasz zezwolenie na pracę, lub oświadczenie o powierzeniu pracy.

Nie, zezwolenie na pracę nie legalizuje pobytu cudzoziemca. Złożenie wniosku nie legalizuje również pracy cudzoziemca, czyni to dopiero zezwolenie na pracę.

Cudzoziemiec może starać się o zezwolenie na pobyt i pracę, lub pracodawca o zezwolenie na pracę cudzoziemca.

Samo zezwolenie na pracę nie uprawnia do przebywania na terytorium RP.

Jeśli w dniu złożenia wniosku mogłeś pracować na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenia na pracę u pracodawcy, u którego pracujesz, na tym samym stanowisku, a wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt złożyłeś będąc w Polsce legalnie i nie ma on braków formalnych – to możesz pracować w czasie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt. Jeśli nie spełniasz powyższych warunków, to możesz pracować pod warunkiem, że posiadasz zezwolenie na pracę lub zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP wraz z odpowiednimi załącznikami. Jeśli chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy na krótko, możesz to zrobić na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, które rejestrują powiatowe urzędy pracy. W przypadku zatrudnienia cudzoziemca w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce, złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Możesz legalnie pracować, ponieważ zezwolenia na pobyt czasowy i pracę uprawnia Cię do legalnego pobytu i pracy na warunkach w nim wskazanych. Postępowanie o udzielenie zezwolenia na pracę zostanie umorzone. Wpłata za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę nie podlega zwrotowi

Nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Nie, jeśli wniosek nie zawiera braków formalnych i masz zalegalizowany pobyt, np. odcisk stempla w paszporcie lub ważną wizę.
Praca musi być wykonywana u pracodawcy i na stanowisku wskazanych w decyzji. W innym przypadku praca będzie nielegalna.

Nie jest wymagane wydanie nowego zezwolenia na pracę cudzoziemca, jeśli podmiot powierzający zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania, nazwę lub formę prawną, doszło do przejęcia zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę, zakład lub jego część przeszedł na innego pracodawcę lub umowa cywilnoprawna zawarta z cudzoziemcem została zastąpiona przez umowę o pracę. Pamiętaj jednak o konieczności pisemnego poinformowania Wojewody wydającego zezwolenie o tym fakcie w terminie 7 dni od zaistnienia tej okoliczności.

Praca, która wymaga uzyskania zezwolenia na pracę sezonową. Praca najczęściej wykonywana w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Wykaz działalności uznawanych za pracę sezonową określa rozporządzenie(link is external) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przez właściwego miejscowo starostę.

Tak, jeśli posiada zezwolenie na pracę. Wyjątkiem jest karta pobytu wydana w związku z okolicznościami wymagającymi krótkotrwałego pobytu w Polsce, w związku z ważnym interesem kraju, stawiennictwem przed organem władzy publicznej czy wyjątkową sytuacją osobistą.

Zalegalizować jego pracę poprzez zezwolenie na pracę, oświadczenie lub nową kartę pobytu (zezwolenie na pobyt i pracę).

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę musi być złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności posiadanego zezwolenia.

Nie.

Tak.

W terminie 3 dni od utraty/zgubienia dokumentu powiadom o tym fakcie wojewodę, który wydał Twoją kartę pobytu. Kradzież/utratę karty zgłoś również w najbliższym Komisariacie Policji. By uzyskać nową kartę złóż wniosek o wymianę/wydanie karty pobytu.

Karta pobytu może być wydana bez adresu zameldowania. Składając wniosek/lub po otrzymaniu decyzji, złóż pisemne oświadczenie, że prosisz o wydanie karty bez adresu zameldowania. Jeśli chcesz, by na karcie pobytu zamieszczony był adres zameldowania przedłóż potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące.

Rodzic lub opiekun prawny dziecka. Dziecko, od którego zostały pobrane linie papilarne przy złożeniu wniosku, musi być obecne przy odbiorze karty (dziecko powyżej 13 roku życia).

Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Nie, kartę odbiera się osobiście. Przy odbiorze karty pobytu są weryfikowane Twoje odciski palców zapisane na karcie.

Świadczenie pieniężne przyznawane jest z datą wydania decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego. W decyzji określona jest wysokość świadczenia tj. przyznana kwota, liczba miesięcy, na które przyznano świadczenie, członkowie rodziny objęci świadczeniem oraz starosta właściwy do wypłaty świadczenia. Nie oznacza to jednak wypłaty pieniędzy następnego dnia. Jeżeli w terminie 14 dni od odbioru decyzji nie złożysz odwołania od decyzji, stanie się ona ostateczna i zostanie przekazana staroście wskazanemu w decyzji. Następnie starosta wystąpi do wojewody z wnioskiem o przyznanie dotacji na wypłatę dla Ciebie środków finansowych. Po otrzymaniu decyzji powinieneś skontaktować się ze starostą wskazanym w decyzji i określić sposób wypłaty świadczenia tj. gotówką w kasie starosty czy przelewem na konto.

Świadczenia pieniężne ustalane będą w kwocie stanowiącej:

w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,

w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% wyżej wymienionych kwot.

W 2020r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 złotych.

Przykład: Wnioskodawcą jest cudzoziemiec, który 2 stycznia 2020r. złożył wniosek o pobyt stały i we wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego wskazał, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przebywają z nim: żona oraz dziecko w wieku 7 lat. Świadczenie pieniężne obliczone zostanie w sposób następujący:

wnioskodawca: 3×1300 + 6×780=8580

żona: 3×1300 + 6×780=8580

dziecko: 3×650 + 6×390=4290

Łącznie: 8580×2 + 4290 = 21450

Tak. Świadczenie pieniężne przyznawane jest wnioskodawcy oraz członkom jego rodziny, którzy przebywają razem z nim w Polsce. Członkowie rodziny wnioskodawcy, którzy nie przebywają razem z nim w Polsce nie mogą być objęci świadczeniem pieniężnym.

Świadczenie pieniężne może być przyznane na wniosek cudzoziemca na okres do 9 miesięcy. Środki na świadczenia mogą być wypłacone tylko w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że decyzja o przyznaniu świadczenia wydana w sierpniu może obejmować 5 miesięcy – od sierpnia do grudnia. O przyznanie świadczenia na pozostałe 4 miesiące możesz wystąpić składając kolejny wniosek, który rozpatrzymy w kolejnym roku kalendarzowym.

Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka mogą być wypłacane w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że decyzja o przyznaniu świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka wydana w roku 2019r. może dotyczyć tylko miesięcy pozostałych do końca 2019r. (np. decyzja wydana w sierpniu mogła obejmować 5 miesięcy – od sierpnia do grudnia, decyzja wydana w październiku mogła obejmować 3 miesiące – od października do grudnia). W celu uzyskania pozostałej kwoty świadczenia powinieneś złożyć kolejny wniosek o przyznanie świadczenia. Wniosek możemy rozpatrzyć w kolejnym roku kalendarzowym (Jeśli otrzymałeś świadczenie w 2019r., kolejny wniosek możemy rozpatrzyć dopiero w 2020r.).

Należy wykazać posiadanie stabilnego regularnego dochodu przez okres trzech lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub dwóch lat jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie Niebieskiej karty UE.
Pamiętaj, że na dzień wydania decyzji na pobyt rezydenta długoterminowego UE też musisz wykazać, że posiadasz taki dochód.

Jeśli udokumentujesz, że Twoje pobyty poza Polską były związane z:

  • wykonywaniem obowiązków zawodowych dla polskiego pracodawcy (delegacje) lub towarzyszeniem małżonkowi lub rodzicowi w tych wyjazdach, lub
  • szczególną sytuacją osobistą wymagającą wyjazdu poza terytorium Polski, jeśli nie trwała dłużej niż 6 miesięcy np. leczenie, lub
  • odbyciem praktyk, uczestniczeniem w zajęciach prowadzonych w toku studiów na polskiej uczelni, wówczas mimo przekroczenia okresu kiedy mogłeś przebywać poza Polską nie będzie to przeszkodą do udzielenia zezwolenia.
Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.