Uznanie za obywatela polskiego

 Kto może złożyć wniosek i jakie warunki należy spełnić ?

Cudzoziemiec, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

warunek:

 •  od co najmniej 3 lat, bez przerwy, legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu
 • ma stabilne i regularne źródło dochodu w Polsce,
 • ma prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego,

warunek:

 • od co najmniej 2 lat, nieprzerwanie i legalnie, przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
 • od najmniej 3 lat jest w małżeństwie z obywatelem polskim lub nie ma żadnego obywatelstwa,
  warunek:
 • od co najmniej 2 lat przebywa nieprzerwanie i legalnie w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w Polsce jako uchodźca,

warunek:

 • ma mniej niż 18 lat,
 • legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
 • jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo,
 • drugie z rodziców wyraziło zgodę na uznanie dziecka za polskiego obywatela,

warunek:

 • ma mniej niż 18 lat,
 • legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
 • co najmniej jednemu z jego rodziców zostało przywrócone polskie obywatelstwo.
 • drugi rodzic, jeśli nie ma polskiego obywatelstwa, wyraził zgodę na uznanie dziecka za polskiego obywatela,

warunek:

 • co najmniej od 10 lat nieprzerwanie i legalnie przebywa w Polsce;
 • ma zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
 • ma w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

warunek:

 • co najmniej 1 rok nieprzerwanie i legalnie przebywa w Polsce;
 • ma zezwolenie na pobyt stały, uzyskane w związku z polskim pochodzeniem lub Kartą Polaka.

Pamiętaj! Aby zostać uznanym za polskiego obywatela musisz znać język polski na poziomie B1 – potrzebujesz urzędowego potwierdzenia. Informację jak uzyskać taki certyfikat znajdziesz tutaj – http://certyfikatpolski.pl/
Pamiętaj! Wojewoda może odmówić uznania za polskiego obywatela, jeśli stanowiłoby to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Gdzie złożyć wniosek ?

Oddział Spraw Obywatelskich i Paszportów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Budynek C, II p. pok. nr 202
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 52 34 97 231

Informujemy, że wizyty klientów w sprawach uznania za obywatela polskiego, poświadczenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego oraz nadania lub zrzeczenia się obywatelstwa polskiego, będą umawiane wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej 52 34 97 231 lub za pośrednictwem adresu e-mail: obywatel@bydgoszcz.uw.gov.pl

Opłaty

 • 219 PLN za decyzję o uznaniu za obywatela polskiego,
 • 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika, a Twoim pełnomocnikiem nie jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do wniosku dokumenty,

Termin załatwienia sprawy


Termin zakończenia postępowania zależy od tego, kiedy organ zgromadzi wszystkie niezbędne informacje i dokumenty.
Przed wydaniem decyzji w sprawie Urząd zwraca się do Komendanta Stołecznego lub Komendanta Wojewódzkiego Policji, Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także do innych instytucji i organów o udzielenie informacji, czy nabycie przez Ciebie obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Tryb odwoławczy


Odwołanie składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jakie dokumenty należy złożyć?

1. wniosek o uznanie za obywatela polskiego sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym,
2. zdjęcie biometryczne, czyli kolorowa fotografia (1szt.) o wym. 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami,
3. kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE), należy skserować wszystkie strony paszportu
4. kserokopia karty stałego pobytu lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE,
5. w przypadku posiadania kilku obywatelstw, kserokopie pozostałych paszportów lub aktów naturalizacji,
6. kserokopia zezwolenia na pobyt stały w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
7. oryginał aktualnego odpisu aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego
8. oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny, np.  aktualny odpis aktu małżeństwa (nie starszy niż 3 miesiące), akt zgonu współmałżonka,
9. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo małżonka cudzoziemca,
10. kserokopie odpisów aktów urodzenia dzieci wraz z ich zagranicznymi lub polskimi dokumentami tożsamości,
11. zaświadczenie z organu ewidencji ludności o zameldowaniu się wraz z poświadczeniem nadania numeru PESEL,
12. kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie w Polsce i za granicą,
13. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. świadectwo ukończenia szkoły w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły za granicą w wykładowym językiem polskim lub certyfikat (co najmniej na poziomie B1) wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
14. życiorys,
15. oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą  w okresach wskazanych w art. 30 ust.1 ustawy o obywatelstwie polskim
16. dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe (np. stopnie i tytuły naukowe lub zawodowe) oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną,
17. w przypadku posiadania obywatelstwa polskiego w przeszłości, dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego,
18. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.

Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, który nie spełnia wymogów wskazanych w punktach  2,3,4,5 lub 7 artykułu 30 ust. 1 ustawy załącza dodatkowo:

 • dokumenty potwierdzające stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o pracę, dochody z tytułu prac autorskich, emerytura lub renta, PIT za ubiegły rok, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem  jego wielkości również w hektarach przeliczeniowych) – źródło dochodu musi być stabilne i regularne.
 • oryginał lub kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu, np. akt własności budynku lub lokalu mieszkalnego, kopia umowy najmu lub dzierżawy lokalu, umowa użyczenia, przydział lokalu etc.

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo załącza:

 • fotografię małoletniego objętego wnioskiem spełniającą wymogi zdjęcia biometrycznego (jak wyżej),
 • oryginał aktualnego odpisu zupełnego aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,
 •  kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo/-a małoletniego cudzoziemca (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
 •  kserokopię karty pobytu małoletniego,
 •  oświadczenie o wyrażeniu zgody  na uznanie małoletniego za obywatela polskiego  przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez właściwego miejscowo wojewodę – jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula – od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument potwierdzający tę informację,
 •  oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę – jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula – od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument potwierdzający tę informację.

Odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego składasz w oryginale, zaś pozostałe dokumenty w postaci uwierzytelnionych kopii. Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz (tj. notariusz w rozumieniu polskich przepisów o notariacie), polski konsul poza granicami RP lub bezpłatnie pracownik urzędu w chwili składania wniosku (w takim przypadku przedstawiasz sporządzoną we własnym zakresie kserokopię i okazujesz oryginał dokumentu do wglądu). Jeżeli działasz za pośrednictwem polskiego adwokata, polskiego radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego, to również taki pełnomocnik może uwierzytelnić kopie dokumentów.

Wnioski i załączniki (1 plik)

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.