Pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Sposób składania wniosku

Wniosek składa się osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu małoletniego cudzoziemca wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych (nie dotyczy dzieci do lat 6)

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – zostaniesz wezwany/a
do osobistego stawiennictwa (gdy wniosek dotyczy dziecka – małoletni i rodzic – gdy dziecko ma poniżej 6 lat nie musi przychodzić do Urzędu) w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Miejsce składania wniosku

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE
Przyjmowanie wniosków: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, budynek B, III piętro, pokój 33.

W celu złożenia wniosku zarejestruj wizytę online:

Zarejestruj wizytę

Do wniosku dołącz:

Opłatę:opłata skarbowa 640 zł
Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku bankowego:
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

oraz niezbędne dokumenty:
1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (wszystkie rubryki) podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem – literami łacińskimi;
2. 4 aktualne fotografie „biometryczne” – nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii. Fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
3. Kserokopia ważnego paszportu, wszystkich zapisanych stron (oryginał do wglądu w urzędzie)
4. Potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Uwaga: Brak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

*W przypadku gdy zbliża się koniec twojego pobytu i brak jest możliwości zarejestrowania wizyty online, nie czekaj! Złóż wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu lub prześlij pocztą.

Ponadto dołącz (możesz też uzupełnić w trakcie postępowania) dokumenty potwierdzające:

  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
  • posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na utrzymanie siebie i członków rodziny, (tj. 701 zł netto – osoba samotnie gospodarująca, 528 zł netto – osoba w rodzinie, na członka rodziny) np. umowa o pracę, umowa zlecenie
  • przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku
  • zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatnie 3 lata przed złożeniem wniosku lub inne dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu przez wymieniony wyżej okres ((posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – za ostatnie 2 lata);
  • znajomość języka polskiego, np. urzędowo poświadczona znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1, świadectwo ukończenia w Polsce szkoły z wykładowym językiem polskim, świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą (nie stosuje się do małoletniego cudzoziemca, który do dnia złożenia wniosku nie ukończył 16. roku życia).

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania – otrzymasz wezwanie do dostarczenia innych dokumentów.

Dokumenty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika tut. Urzędu lub notariusza lub radcę prawnego – jeśli jest Twoim pełnomocnikiem.

Po otrzymaniu decyzji zezwalającej na pobyt rezydenta długoterminowego UE dołącz:

  •  opłatę za wydanie karty pobytu 100 zł – w przypadku dzieci do lat 16 – 50 zł

Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, nr rachunku bankowego: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

  •  zaświadczenie o zameldowaniu.

 

PAMIĘTAJ! Przy zmianie miejsca pobytu (zamieszkania) lub adresu do korespondencji każdorazowo informuj wojewodę.

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie stanowią źródła prawa. Mają jedynie charakter ogólny i instrukcyjny.

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.