Pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Sposób składania wniosku

Wniosek składa się osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu małoletniego cudzoziemca wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych (nie dotyczy dzieci do lat 6)

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – zostaniesz wezwany/a
do osobistego stawiennictwa (gdy wniosek dotyczy dziecka – małoletni i rodzic – gdy dziecko ma poniżej 6 lat nie musi przychodzić do Urzędu) w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Miejsce składania wniosku

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE
Przyjmowanie wniosków: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, budynek B, III piętro, pokój 33.

W celu złożenia wniosku zarejestruj wizytę online:

Zarejestruj wizytę

Do wniosku dołącz:

Opłatę:opłata skarbowa 640 zł
Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku bankowego:
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

oraz niezbędne dokumenty:
1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (wszystkie rubryki) podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem – literami łacińskimi;
2. 4 aktualne fotografie „biometryczne” – nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii. Fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
3. Kserokopia ważnego paszportu, wszystkich zapisanych stron (oryginał do wglądu w urzędzie)
4. Potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Uwaga: Brak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

*W przypadku gdy zbliża się koniec twojego pobytu i brak jest możliwości zarejestrowania wizyty online, nie czekaj! Złóż wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu lub prześlij pocztą.

Ponadto dołącz (możesz też uzupełnić w trakcie postępowania) dokumenty potwierdzające:

  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
  • posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na utrzymanie siebie i członków rodziny, (tj. 701 zł netto – osoba samotnie gospodarująca, 528 zł netto – osoba w rodzinie, na członka rodziny) np. umowa o pracę, umowa zlecenie
  • przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku
  • zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatnie 3 lata przed złożeniem wniosku lub inne dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu przez wymieniony wyżej okres ((posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – za ostatnie 2 lata);
  • znajomość języka polskiego, tj:

– urzędowo poświadczona znajomości języka polskiego na poziomie biegłości   językowej co najmniej B1,

– świadectwo ukończenia w Polsce szkoły z wykładowym językiem polskim,

– świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą,

-certyfikaty European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL), telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH (TELC),

– zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wydane przez uczelnię  zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów na podstawie art. 144 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach, lub  niepodlegającą obowiązkowi zatwierdzenia zgodnie z art. 144 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach i w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców – po zaliczeniu zajęć z języka polskiego jako obcego albo ukończeniu innej formy kształcenia w zakresie języka polskiego jako obcego,

– świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru świadectwa potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego oraz sposobu prowadzenia listy tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 15 poz. 130) albo zaświadczenie potwierdzające wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

(powyższych przepisów nie stosuje się do małoletniego cudzoziemca, który do dnia złożenia wniosku nie ukończył 16. roku życia)

 

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania – otrzymasz wezwanie do dostarczenia innych dokumentów.

Dokumenty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika tut. Urzędu lub notariusza lub radcę prawnego – jeśli jest Twoim pełnomocnikiem.

Po otrzymaniu decyzji zezwalającej na pobyt rezydenta długoterminowego UE dołącz:

  •  opłatę za wydanie karty pobytu 100 zł – w przypadku dzieci do lat 16 – 50 zł

Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, nr rachunku bankowego: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

  •  zaświadczenie o zameldowaniu.

 

PAMIĘTAJ! Przy zmianie miejsca pobytu (zamieszkania) lub adresu do korespondencji każdorazowo informuj wojewodę.

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie stanowią źródła prawa. Mają jedynie charakter ogólny i instrukcyjny.

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.