Opłaty

Tabela opłat

TYTUŁEM KWOTA ZWOLNIENIE Z OPŁATY
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy 5,00 zł
Poświadczenie własnoręczności podpisu 9,00 zł
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17,00 zł
Dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń 27,00 zł
Za zezwolenie na pobyt czasowy, z wyłączeniem zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium RP, udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)] 340,00 zł Zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi, (o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach)
Zezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej
Za zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, (o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach), wydane na podstawie:
pkt 1 – cudzoziemiec jest zobowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej
pkt 3 – obecności cudzoziemca na terytorium RP wymaga interes RPpkt 2 – obecności cudzoziemca na terytorium RP wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista
85,00 zł Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Bydgoszczy, na który należy dokonywać opłat:

 

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000
0000

340,00 zł
Za zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (o którym mowa w art. 114 ust. 1 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) 440,00 zł
Za zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową (o którym mowa w art. 185a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach)
170,00 zł
Za zezwolenie na pobyt stały 640,00 zł
Za zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej 640,00 zł
Za przedłużenie wizy przez wojewodę równowartość 30 euro*) – przedłużenie wizy Schengen
przedłużenie wizy Schengen, zwolnione jest z opłaty w przypadkach , o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z 13.07.2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy.
406 zł – przedłużenie wizy krajowej *)
przeliczania równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy
Wydanie lub wymiana karty pobytu 100,00 zł Nr rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat:

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 350,00 zł
Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca 100,00 zł
wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży cudzoziemca 100,00 zł
Wydanie nowej karty pobytu w miejsce utraconej lub zniszczonej z winy cudzoziemca 200 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie)
300 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)
Wydanie lub wymiana karty pobytu cudzoziemcom:
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP
małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.
ulga w opłacie skarbowej 50%*
Dokumentami wymaganymi do uzyskania ulgi w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca i dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” są:
zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;
odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.
Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w miejsce utraconej lub zniszczonej z winy cudzoziemca 700,00 zł / kolejna utrata lub zniszczenie z winy cudzoziemca – 1050,00 zł  
Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca w miejsce utraconej lub zniszczonej z winy cudzoziemca 200,00 zł / kolejna utrata lub zniszczenie z winy cudzoziemca – 300,00 zł  
Wydanie nowego dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” w miejsce utraconego lub zniszczonego z winy cudzoziemca 200,00 zł / kolejna utrata lub zniszczenie z winy cudzoziemca – 300,00 zł  

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.