Zezwolenie na pracę typ E

Dotyczy sytuacji, w której cudzoziemiec jest zatrudniony u pracodawcy zagranicznego oraz jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w typach C oraz D:

Wymagane dokumenty:


1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP;

2. dokument potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;

3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, należy dołączyć kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

4. oświadczenie podmiotu zagranicznego, które będzie wskazywać osobę upoważnioną do reprezentowania pracodawcy zagranicznego, przebywającą na terytorium RP,

5. dokument potwierdzający fakt zatrudnienia cudzoziemca w podmiocie zagranicznym
(np. umowa o pracę sporządzona w dwóch językach)

6. dokument (kontrakt) potwierdzający zawarcie współpracy między dwoma firmami oraz przedstawiający szczegóły zawartego porozumienia i kwestie dotyczące delegowania pracowników

7. dokument sporządzony przez pracodawcę mającego siedzibę w Polsce, potwierdzający uzgodnienie warunków w zakresie skierowania cudzoziemca przez spółkę zagraniczną (oświadczenie musi zawierać takie dane jak: dane osobowe cudzoziemca, rodzaj umowy, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie, stanowisko, miejsce wykonywania pracy, okres powierzenia pracy).

8. kopia dowodu wpłaty.

9. oświadczenie o niekaralności

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.