Świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka

Podstawowe informacje

Podstawa prawna:

Rozdział 2a ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1598).

Podstawowe informacje:

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego może złożyć osoba posiadająca Kartę Polaka, która po dniu 01.01.2017r. złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania tej Karty i od daty złożenia wniosku o pobyt stały nie upłynął okres 3 miesięcy.
Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały pozostawia się bez rozpatrzenia.
Świadczenie pieniężne przysługuje:
– wnioskodawcy – osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego i spełnia warunki do jego przyznania,
– małżonkowi, który przebywa z wnioskodawcą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
– małoletnim dzieciom pozostającym pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, przebywającym z nim lub z nimi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobie, która:
– została objęta tym świadczeniem jako członek rodziny wnioskodawcy, a następnie złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
– złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przed dniem 01.01.2017 r.
Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje w okresach miesięcznych starosta wskazany przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego. W przypadku zmiany miejsca pobytu przez wnioskodawcę lub członków rodziny na inne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje starosta wskazany przez wojewodę w decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

Wysokość świadczenia:

Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy i ustala się w kwocie następującej:

w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka;
w okresie od 4. do 9. miesiąca – odpowiednio 60% kwot określonych w pkt 1.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

1. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego nie obejmuje członków najbliższej rodziny, cudzoziemiec składa:
• Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego; wniosek wypełnia się w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami;
• Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wszystkich zapisanych stron dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Karty Polaka wnioskodawcy;
• Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego;
• dowód opłaty skarbowej 10,- zł

2. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego obejmuje cudzoziemca oraz członków najbliższej rodziny przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskodawcą, tj. współmałżonka lub małoletnie dzieci pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, należy złożyć:
•  Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego; wniosek wypełnia się w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami;
• Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wszystkich zapisanych stron dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz każdego członka najbliższej rodziny objętego wnioskiem (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Karty Polaka wnioskodawcy i członków jego rodziny – jeśli je posiadają;
• Aktualne odpisy aktów stanu cywilnego członków najbliższej rodziny określające stopień pokrewieństwa lub wskazujące na zawarcie związku małżeńskiego z wnioskodawcą, tj. akt małżeństwa, akty urodzenia;
• Dokumenty potwierdzające zamieszkanie wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego;
• Dokumenty potwierdzające zamieszkanie członków najbliższej rodziny razem z wnioskodawcą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenia ze szkoły/przedszkola/żłobka, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego;
• dowód opłaty skarbowej 10,- zł

Uwaga: Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedkładać wraz z ich tłumaczeniami dokonanymi przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka wynosi 10,- zł i należy ją wpłacić na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
(tytułem: wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego – imię i nazwisko wnioskodawcy)

Potwierdzenie (dowód) uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Czy i gdzie można się odwołać od decyzji:

1. Zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji, odwołanie można wnieść do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art.127 § 1 i 2 oraz art.129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

KONTAKT
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki,
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Spraw Obywatelskich i Paszportów
ul. Konarskiego 1-3
85-950 Bydgoszcz

Pokój 201, II piętro w budynku C urzędu
Telefon: 52 34 97 273, e-mail: jgolembiewska@bydgoszcz.uw.gov.pl

godziny urzędowania:
pn., śr., czw., pt. 8:00- 14:00
wt. 9:00-15:00

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.