Świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?

W celu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego należy umówić się na wizytę telefonicznie: 52 349 72 33 za pośrednictwem e-mail: obywatel@bydgoszcz.uw.gov.pl

 • wniosek musi zostać złożony najpóźniej 3 m-ce po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, inaczej świadczenie nie zostanie przyznane
 • podczas składania dokumentów należy okazać do wglądu urzędnika oryginały wszystkich kopii dokumentów załączonych do wniosku, w celu ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem
 • dokumenty można przesłać pocztą, w tym przypadku wszystkie kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego, który został ustanowiony pełnomocnikiem w sprawie
 • niepotwierdzone za zgodność z oryginałem (nieuwierzytelnione) kopie dokumentów nie są dowodem w sprawie i nie są brane pod uwagę
 • dokumenty sporządzone w języku obcym np. akt urodzenia, akt małżeństwa należy dołączyć razem z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego
  (wyszukiwarka tłumaczy: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tlumacze-przysiegli)
 • do każdego wniosku można dołączyć oświadczenie dot. formy wypłaty świadczenia pieniężnego

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ ?

I. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dotyczy jedynie wnioskodawcy (bez rodziny):

 • wypełniony zgodnie z pouczeniami wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego;
 • kopię wszystkich zapisanych stron dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kopię Karty Polaka wnioskodawcy;
 • dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki na studiach, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, przedszkola na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osoby małoletniej), potwierdzenie posiadania rachunku bankowego;
 • dowód opłaty skarbowej w wysokości 10,- zł.

II. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego obejmuje wnioskodawcę oraz członków najbliższej rodziny przebywających z nim na terytorium Polski (dotyczy jedynie współmałżonka lub małoletnich dzieci pozostających pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka):

 • wypełniony zgodnie z pouczeniami wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego;
 • kopię wszystkich zapisanych stron dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz każdego członka najbliższej rodziny objętego wnioskiem (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kopię Karty Polaka wnioskodawcy i członków jego rodziny – jeśli je posiadają;
 • aktualne odpisy aktów stanu cywilnego członków rodziny, potwierdzające stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą, tj. akt małżeństwa, akt urodzenia;
 • dokumenty potwierdzające zamieszkanie wnioskodawcy oraz członków najbliższej rodziny razem z wnioskodawcą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego;
 • dowód opłaty skarbowej 10,- zł.

III. W przypadku, gdy wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w imieniu dziecka do 18 roku życia (małoletniego):

 • wypełniony zgodnie z pouczeniami wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego, który został podpisany przez jednego z rodziców lub opiekunów prawnych;
 • kopię wszystkich zapisanych stron dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kopię Karty Polaka małoletniego;
 • kopię aktualnego odpisu aktu urodzenia;
 • kopię pierwszej strony dokumentu potwierdzającego tożsamość opiekuna prawnego (paszportu), pozwalającej na określenie stopnia pokrewieństwa z osobą małoletnią, kopię Karty Polaka lub Karty Pobytu;
 • dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy lub stały,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub przedszkola na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dowód opłaty skarbowej 10,- zł.
 • UWAGA : Wniosek dotyczy jedynie małoletniego, który posiada Kartę Polaka i dla którego złożono wniosek o pobyt stały
 • wnioskiem tym nie można objąć rodziców i rodzeństwa małoletniego.

JAKIE SĄ OPŁATY?

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka wynosi 10,- zł,
 • w przypadku korzystania z usług pełnomocnika – opłata za pełnomocnictwo wynosi 17,- zł (bez opłat, jeżeli pełnomocnictwo ograniczone jest jedynie do doręczeń korespondencji albo pełnomocnikiem jest członek rodziny).
 • Opłatę wnosi się na konto:
  Urząd Miasta Bydgoszcz
  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
  (tytułem: wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego – imię i nazwisko wnioskodawcy)

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

JAKIE SĄ ZASADY PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO?

Podstawa prawna:

 • Rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 z późn. zm.

Podstawowe informacje:

 • wniosek składa się do wojewody, do którego został złożono wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
 • składa osoba, która posiada ważną Kartę Polaka, złożyła wniosek na pobyt stały i od daty złożenia tego wniosku nie upłynął okres 3 miesięcy
 • wnioski o świadczenie złożone w terminie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o pobyt stały pozostawia się bez rozpoznania,
 • składa osoba przebywająca na terytorium RP.

Świadczenie pieniężne przysługuje:

 • wnioskodawcy – osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego i spełnia warunki do jego przyznania;
 • małżonkowi, który przebywa z wnioskodawcą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • małoletnim dzieciom pozostającym pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, przebywającym z nim lub z nimi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje:

 • osobie, która została objęta wcześniej tym świadczeniem jako członek rodziny wnioskodawcy, a następnie złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
 • osobie, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przed dniem 01.01.2017 r.
 • osobie, która nie wykaże, że przebywa na terytorium RP.

Wypłata świadczenia pieniężnego

 • wypłaty (w okresach miesięcznych) dokonuje starosta wskazany przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne
 • jeśli po wydaniu decyzji nastąpiła zmiana miejsca pobytu wnioskodawcy na inne na terytorium RP – właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje starosta wskazany w decyzji
 • w określonych okolicznościach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wstrzymuje rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków.

Wysokość świadczenia:

Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy i ustala się w kwocie następującej:

 • w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka;
 • w okresie od 4. do 9. miesiąca – odpowiednio 60% kwot określonych w pkt 1.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.).

Czy i gdzie można się odwołać od decyzji:

Zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji, odwołanie można wnieść do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art.127 § 1 i 2 oraz art.129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

KONTAKT

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki,
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Spraw Obywatelskich i Paszportów
ul. Konarskiego 1-3
85-950 Bydgoszcz

Pokój 202, II piętro w budynku C urzędu
Telefon:  52 34 97 233
e-mail:  obywatel@bydgoszcz.uw.gov.pl

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.