Przedłużenie zezwolenia na pracę

Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który należy złożyć nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, wydanego przez Urząd Wojewódzki*

* Ważne

Nie mylić z innym dokumentem uprawniającym do legalnej pracy cudzoziemca, t.j. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, które wydawane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę nie dotyczy przedłużania legalnej pracy wykonywanej na podstawie oświadczenia!

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP;

2. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, należy dołączyć kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

3. umowa pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a zatrudnionym cudzoziemcem;

4. kopia obowiązującego zezwolenia na pracę cudzoziemca

5. dokumenty potwierdzające opłacenie składek na konkretnego cudzoziemca oraz potwierdzenie przelania pieniędzy;

6. dowód uiszczenia opłaty, w kwocie 25zł jeżeli poprzednie zezwolenie na pracę było wydane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, albo 50zł gdy zezwolenie na pracę było wydane na okres powyżej 3 miesięcy.

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.