Przedłużenie wizy krajowej

Przedłużenie okresu ważności wydanej wizy krajowej lub okresu pobytu objętego tą wizą może nastąpić, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo ze względów humanitarnych nie
może on opuścić tego terytorium przed upływem terminu ważności wizy krajowej lub przed końcem objętego
tą wizą dozwolonego okresu pobytu;
2) zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy krajowej, wystąpiły niezależnie od woli
cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej;
3) okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie
inny niż deklarowany;
4) nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.

Uwaga: wizę krajową można przedłużyć jednokrotnie, przy czym okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej, wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużeniu (tzn. do 365 dni). Jedyny wyjątek stosuje się do cudzoziemca przebywającego w szpitalu, którego stan zdrowia uniemożliwia opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W innych przypadkach cudzoziemiec powinien rozważyć złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.
Podstawa prawna: art. 82 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o wraz z aktami wykonawczymi.

Sposób składania wniosku

Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres swojego pobytu na podstawie wizy krajowej składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniony formularz wniosku o przedłużenie wizy oraz dodatkowe wymienione niżej dokumenty. Jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek o przedłużenie wizy krajowej po opisanym wyżej terminie odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia tej wizy.

Miejsce składania wniosku

Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przyjmowanie wniosków – Budynek B, III piętro, pokój 33 ul. Konarskiego
1-3, 85-066 Bydgoszcz.

Opłaty

Opłata skarbowa 406 zł – nr rachunku bankowego:

Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Czas załatwienia sprawy – do jednego miesiąca

Niezbędne dokumenty

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o przedłużenie wizy krajowej;
2. aktualną fotografię – nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonanąw ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia powinna przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami; patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu).

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:
Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

1. dokumenty potwierdzające okoliczności dotyczące powodów przedłużenia wizy podane we wniosku;
2. dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu;
3. dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;
4. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego (wymóg ten można uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową);
5. dokumenty potwierdzające wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności przedłużonej wizy.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. W przypadku, hospitalizacji cudzoziemca, wojewoda może powołać biegłego lekarza w celu wydania opinii, czy stan zdrowia cudzoziemca uniemożliwia opuszczenie przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej./

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie stanowią źródła prawa. Mają jedynie charakter ogólny i instrukcyjny.

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.