Pobyt czasowy i praca

Sposób składania wniosku


Wniosek składa się osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.
Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą –zostaniesz wezwany/a do osobistego stawiennictwa w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Miejsce składania wniosku:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE
Przyjmowanie wniosków: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, budynek B, III piętro, pokój 33.

Chcesz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy? Skorzystaj z Modułu Obsługi Spraw na stronie: https://www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/

Nie wiesz, jak wypełnić wniosek za pomocą MOS? Obejrzyj film, który pokazuje, jak wypełnić wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy:

Podpisz wypełniony wydrukowany formularz i przynieś na umówioną wizytę do urzędu lub wyślij pocztą.

 

W celu złożenia wniosku zarejestruj wizytę online:

Zarejestruj wizytę w Bydgoszczy
Zarejestruj wizytę w Toruniu

 

Zarejestruj wizytę we Włocławku

 

 

Przygotuj niezbędne dokumenty:
1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (wszystkie rubryki) podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem – literami łacińskimi;

2. Załącznik nr 1

Przejdź do formularzy wniosków
Uwaga! Formularz załącznika do wniosku musi być kompletnie uzupełniony przez podmiot powierzający pracę, także na stronie 4 (oświadczenie o karalności) oraz podpisany imieniem i nazwiskiem przez upoważnioną osobę.

3. 4 aktualne fotografie „biometryczne” – nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii. Fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4. Kserokopia ważnego paszportu, wszystkich zapisanych stron (oryginał do wglądu w urzędzie)

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Do wniosku dołącz:
Opłatę: opłata skarbowa 440 zł
Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku bankowego:
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

* W przypadku gdy zbliża się koniec twojego pobytu i brak jest możliwości zarejestrowania wizyty online, nie czekaj! Złóż wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu lub prześlij pocztą.

Ponadto dołącz (możesz też uzupełnić w trakcie postępowania) niezbędne do wydania pozytywnej decyzji dokumenty:

  • potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
  • informację starosty oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań wymienione w informacji starosty, chyba, że jesteś zwolniony z obowiązku posiadania informacji starosty;
  • potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (umowa najmu, oświadczenie właściciela lokalu itp.);
  • Jeżeli twoja praca polega na pełnieniu funkcji w zarządzie spółki lub innej osoby prawnej dołącz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów przez Twojego pracodawcę wymienione w karcie dot. prowadzenia działalności gospodarczej.

Aby otrzymać decyzję pozytywną Twoje źródło stabilnego i regularnego dochodu musi wystarczać
na utrzymanie Ciebie i członków rodziny, (tj. miesięcznie 776 zł netto – osoba samotnie gospodarująca, 600 zł netto – na osobę w rodzinie), jeżeli miesięczne zarobki wskazane w załączniku nr 1 są niewystarczające możesz dołączyć oświadczenie osoby, która z Tobą utrzymuje rodzinę wraz dokumentami potwierdzającymi więzi i źródło jej dochodu, tj. np. akt małżeństwa i umowa
o pracę/zlecenie małżonka.

W celu przyspieszenia procedury możesz dołączyć również zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – druk ZAS-W.

W przypadku konieczności dodatkowych wyjaśnień lub braku ww. dokumentów otrzymasz wezwanie do dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika tut. Urzędu lub notariusza lub radcę prawnego/doradcę podatkowego – jeśli jest Twoim pełnomocnikiem.

Po otrzymaniu decyzji zezwalającej na pobyt czasowy dostarcz:

  • opłatę za wydanie karty pobytu 50 zł
    Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, nr rachunku bankowego: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
  •  zaświadczenie o zameldowaniu.

PAMIĘTAJ! Przy zmianie miejsca pobytu (zamieszkania) lub adresu do korespondencji każdorazowo informuj wojewodę.

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie stanowią źródła prawa. Mają jedynie charakter ogólny i instrukcyjny.

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.