Małżonek obywatela polskiego oraz jego dziecko

Sposób składania wniosku

Wniosek składa się osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu małoletniego cudzoziemca wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych (nie dotyczy dzieci do lat 6)

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – zostaniesz wezwany/a
do osobistego stawiennictwa (gdy wniosek dotyczy dziecka – małoletni i rodzic – gdy dziecko ma poniżej 6 lat nie musi przychodzić do Urzędu) w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Miejsce składania wniosku:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE
Przyjmowanie wniosków: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, budynek B, III piętro, pokój 33.

Chcesz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy? Skorzystaj z Modułu Obsługi Spraw na stronie: https://www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/

Nie wiesz, jak wypełnić wniosek za pomocą MOS? Obejrzyj film, który pokazuje, jak wypełnić wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy:

Podpisz wypełniony wydrukowany formularz i przynieś na umówioną wizytę do urzędu lub wyślij pocztą.

 

W celu złożenia wniosku zarejestruj wizytę online:

Zarejestruj wizytę w Bydgoszczy
Zarejestruj wizytę w Toruniu

 

Zarejestruj wizytę we Włocławku

 

Do wniosku dołącz:
Opłatę: opłata skarbowa 340 zł
Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku bankowego:
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

oraz niezbędne dokumenty:

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (wszystkie rubryki) podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem – literami łacińskimi;
2. 4 aktualne fotografie „biometryczne” – nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii. Fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
3. Kserokopia ważnego paszportu, wszystkich zapisanych stron (oryginał do wglądu w urzędzie)

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

* W przypadku gdy zbliża się koniec twojego pobytu i brak jest możliwości zarejestrowania wizyty online, nie czekaj! Złóż wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu lub prześlij pocztą.

Ponadto dołącz (możesz też uzupełnić w trakcie postępowania) dokumenty potwierdzające:

  • w przypadku małżonka – akt małżeństwa wydany przez USC nie później niż 2 m-ce przed dniem złożenia wniosku;
  • w przypadku dziecka – świadectwo urodzenia;

Dokumenty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika tut. Urzędu lub notariusza lub radcę prawnego – jeśli jest Twoim pełnomocnikiem.

Po otrzymaniu decyzji zezwalającej na pobyt czasowy dołącz:

  • opłatę za wydanie karty pobytu 50 zł – w przypadku dzieci do lat 16 – 25 zł

Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, nr rachunku bankowego: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

  • zaświadczenie o zameldowaniu.

PAMIĘTAJ! Przy zmianie miejsca pobytu (zamieszkania) lub adresu do korespondencji każdorazowo informuj wojewodę.

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie stanowią źródła prawa. Mają jedynie charakter ogólny i instrukcyjny.

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.