Projekt nr PL/2020/PR/0111 „Inicjatywa na rzecz cudzoziemców potencjalnych ofiar przestępstw
i prewencji transgranicznej” dofinansowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

W dniu 29.11.2021r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski rozpoczął realizację projektu nr PL/2020/PR/0111 „Inicjatywa na rzecz cudzoziemców potencjalnych ofiar przestępstw i prewencji transgranicznej” dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Wartość projektu: 1 791 093,00 PLN


Kwota dofinansowanie z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: 1 343 319,75 PLN


Głównym celem projektu było wypracowanie tzw. dobrych praktyk w zakresie udzielania wsparcia dla cudzoziemców – ofiar przestępstw oraz rozwój środków prewencyjnych poprzez wzmocnienie kompetencji organów i służb w regionie. Jako cele szczegółowe, wskazano poprawę zaplecza technicznego i teleinformatycznego, a także wzrost kompetencji miękkich pracowników Urzędu i funkcjonariuszy, którzy na co dzień kooperują z przedstawicielami grupy docelowej. Odbywało się to, także poprzez realizację kolejnego celu pośredniego jakim było wypracowanie kanałów oraz środków sprawnej i efektywnej wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy instytucjami zaangażowanymi. Kolejnym celem pośrednim było uproszczenie procedur związanych ze zgłaszaniem zdarzeń, w tym przestępstw i wykroczeń popełnianych na szkodę cudzoziemców. W tym obszarze, jako cel pośredni, wystąpiło też polepszenie standardów obsługi cudzoziemców cudzoziemców-ofiar czynów zabronionych (a także potencjalnych ofiar w ramach prewencji), poprzez poprawę warunków lokalowo-technicznych w Urzędzie.


W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  1. Utworzono Punkt Pomocy cudzoziemcom – ofiarom przestępstw ( w ramach którego została uruchomiona Infolinia oraz dyżury adwokatów/radców prawnych oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej )
  2. Zakupiono wyposażenie meblowe oraz sprzęt teleinformatyczny, specjalistyczny, biurowy na potrzeby Punktu Pomocy oraz Zespołu.
  3. Organizacja cyklu szkoleń i spotkań warsztatowych Zespołu ds. Wsparcia Cudzoziemców – Ofiar Przestępstw i współpracy międzyinstytucjonalnej w celu wypracowania nowych procedur oraz najlepszych praktyk na rzecz zapobiegania i zwalczania przestępczości w sprawach cudzoziemców – ofiar przestępstw.
  4. Wykonano prace budowlane w pomieszczeniach przeznaczonych na Punkt Pomocy ofiarom przestępstw, utworzono salę konferencyjną na potrzeby działania Zespołu ds. Wsparcia Cudzoziemców – Ofiar Przestępstw i współpracy międzyinstytucjonalnej

 

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt nr PL/2020/PR/0111 „Inicjatywa na rzecz cudzoziemców potencjalnych ofiar przestępstw i prewencji transgranicznej” dofinansowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.