Информация для граждан Украины

 

Для беженцев
запись на прием

Электронная
регистрация

Онлайн-регистрация в очередь

запись на прием
увидеть все

Формы
заявок

Найдите подходящую заявку

увидеть все

F.A.Q.

Po odebraniu decyzji zezwalającej na pobyt, należy udać się do Urzędu Miasta lub Gminy odpowiedniego dla miejsca swojego zamieszkania i zameldować się. Zaświadczenie o zameldowaniu należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego lub wysłać na adres: Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. Karta Pobytu powinna być gotowa do odbioru po około 3 tygodniach od złożenia zaświadczenia o zameldowaniu.

Wizytę w Wydziale należy zarezerwować za pośrednictwem systemu elektronicznej rezerwacji. Wnioski — bez wcześniejszej rezerwacji można składać w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu lub za pośrednictwem poczty, wydłuża to jednak w znacznym stopniu czas oczekiwania na wszczęcie procedury.

Cudzoziemiec jest zobowiązany w ciągu 15 dni roboczych poinformować Wojewodę, który wydał zezwolenie, że ustała przyczyna udzielenia tego zezwolenia. Niezbędne jest oświadczenie w formie pisemnej, przekazane za pośrednictwem poczty lub osobiście. Jeśli cudzoziemiec chce dalej przebywać w Polsce na postawie zezwolenia na pobyt czasowy, powinien w ciągu 30 dni od zakończenia pracy złożyć kolejny wniosek o udzielenie zezwolenie na pobyt czasowy.
Natomiast cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt czasowy i pracę bez wskazanego konkretnego pracodawcy (np. jako absolwent polskiej uczelni) zmieniając pracodawcę, powinien w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia pracy poinformować o tym wojewodę , a w ciągu 30 dni złożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie u nowego pracodawcy. Dokumenty należy złożyć w formie pisemnej, za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu lub poczty.
W przypadku niedopełnienia ww. obowiązków wojewoda może wszcząć postępowania o cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy.

Европейский Союз

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Управление воеводства в Быдгоще

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.