Projekt „Masz Prawo Wiedzieć!”

W związku z sytuacją epidemiologiczną konsultacje specjalistów w formie stacjonarnej będą udzielane po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną bądź mailową:
52 349 76 91
punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl

Dyżury biura mobilnego zostają wstrzymane do odwołania.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, jako Lider, realizuje wraz z Partnerem – Fundacją EMIC – projekt dofinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji pn.: „Masz Prawo Wiedzieć!”.

Projekt „Masz Prawo Wiedzieć!” realizowany jest przez okres trzech lat (2018-2021), skierowany jest do cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu „Masz Prawo Wiedzieć!” oferujemy cudzoziemcom wsparcie w następujących obszarach:

 • bezpłatne kursy języka polskiego
 • poradnictwo prawne i obywatelskie
 • wsparcie w bieżących sytuacjach życiowych
 • profesjonalne kursy adaptacyjne, zawierające elementy prawne i kulturowe
 • specjalistyczne wsparcie psychologiczne
 • współpracę ze środowiskiem szkolnym
 • wsparcie na rynku pracy
 • wydarzenia kulturalne i spotkania integracyjne

Szczegółowe informacje o organizowanych formach wsparcia oraz bieżący harmonogram wydarzeń znajdą Państwo na stronie:
maszprawowiedziec.com.pl

Punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców spoza UE]

W punktach informacyjno-doradczych cudzoziemcy mogą skorzystać z bezpośredniego wsparcia w zakresie bieżących sytuacji życiowych, m.in.:

 • pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy urzędowych
 • podstawowe doradztwo w procedurach administracyjnych
 • informowanie o prawach pracowniczych, wsparcie w relacjach z pracodawcami
 • wsparcie w poszukiwaniu mieszkań i zawieraniu umów na wynajem
 • wsparcia językowego w kontaktach z ośrodkami zdrowia
 • pomocy w kontaktach ze szkołami
 1. Bydgoszcz w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  ul. Konarskiego 1-3, budynek C, I piętro pokój 136,
  e‑mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl,
  telefon: 52 349 76 91
  godziny otwarcia: poniedziałek, czwartek, piątek: 8:00–14:00
  wtorek: 12:00–18:00
  dyżur prawnika – środa: 8:00–14:00
 2. Toruń w siedzibie Fundacji Emic, ul. Klonowica 40/1,
  e‑mail: emic@emic.com.pl,
  telefon: 507 412 653
  godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek: 8:00–12:00, środa: 12:00–16:00,
  czwartek: 10:00–18:00
  dyżury prawnika: poniedziałek, czwartek: 9:30–15:30
 3. Mobilny punkt informacyjno-doradczy (dyżury poza Bydgoszczą i Toruniem) – wg bieżącego harmonogramu

Międzysektorowy Wojewódzki Zespół ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej

Celem działania Międzysektorowego Wojewódzkiego Zespołu ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej, powołanego Zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 76/2019, jest wypracowanie wojewódzkiego modelu integracji migrantów, który ułatwi pracę z klientem cudzoziemskim instytucjom z regionu oraz usprawni proces adaptacji i integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim.

Prace Międzysektorowego Wojewódzkiego Zespołu ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej prowadzone są w ramach projektu „Masz prawo wiedzieć!”, dofinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Liderem projektu jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Partnerem – Fundacja Emic z siedzibą w Toruniu.

W skład zespołu koordynowanego przez Wydział Polityki Społecznej Kujawsko‑Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zostali powołani przedstawiciele m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędów Miast, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, pracodawców i organizacji branżowych, instytucji pomocy społecznej, kultury, oświaty oraz organizacji pozarządowych i cudzoziemców.

W ramach wymiany doświadczeń międzyinstytucjonalnych w realizacji zadań na rzecz cudzoziemców oraz dyskusji panelowych wyodrębniono główne obszary problemowe będące przedmiotem prac Zespołu: Kultura, Edukacja, Polityka społeczna, Rynek pracy, Bezpieczeństwo i sprawy obywatelskie.

Członkowie Międzysektorowego Wojewódzkiego Zespołu ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej w ramach tematycznych grup roboczych pracują nad diagnozą w zakresie migracji i sytuacji cudzoziemców na terenie województwa kujawsko‑pomorskiego. Opracowana diagnoza posłuży dalszym pracom nad wojewódzkim modelem integracji cudzoziemców. Posiedzenia Zespołu odbywają się raz na kwartał.

Unia europejska

„Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II”

Urząd wojewódzki w Bydgoszczy

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.